Conservationists conduct Freshwater Pearl Mussel survey across Irfon catchment

25th April 2023

Conservationists are carrying out a survey of one of the world’s most critically endangered species – the Freshwater Pearl Mussel – across the River Irfon catchment, a tributary of the River Wye, which stretches from Abergwesyn to Builth Wells in Mid-Wales.

A Special Area of Conservation designated for its exceptional freshwater biodiversity, the River Irfon catchment is one of the few remaining places in England and Wales where the Freshwater Pearl Mussel can still be found. In the first study of its kind, national wildlife conservation charity Freshwater Habitats Trust will survey 80 randomly selected sites across a 290 square kilometre area to identify hotspots for the endangered species.

Freshwater Habitats Trust is conducting the research using cutting-edge eDNA techniques. This identifies which species are living in or visiting a particular waterbody by detecting invisible traces of an animal’s DNA released into the environment from its shed skin, hair, faeces or eggs. As well as identifying hotspots for Freshwater Pearl Mussel, the survey will reveal which other species are found in the catchment.

Freshwater Habitats Trust project officer Catherine Hughes said: “The Freshwater Pearl Mussel is critically endangered due to the poor state of most rivers. To protect this species from extinction, we need to know more about the few places where it still survives. Freshwater Pearl Mussel is also an important ‘indicator species’: a healthy population shows that a river and its wildlife are doing well”.

“The River Irfon catchment is one of Britain’s wildest and most natural freshwater landscapes but it faces pressure from pollution and changes in land use. We are very grateful to the landowners who are supporting us to carry out these surveys. It is important that we capture this data now so that we can find out where the Freshwater Pearl Mussel is living and protect these habitats to provide this endangered species with a future.”

freshwater pearl mussel

Freshwater Habitats Trust CEO Professor Jeremy Biggs said: “Through our strategy to build the Freshwater Network across England and Wales, we are focusing on protecting the very best habitats to reverse the decline in freshwater biodiversity”.

“With its clean waters, the Irfon catchment includes a huge network of ponds, streams and wetlands, as well as the main River Irfon itself, that provide habitats for a rich variety of freshwater wildlife. These surveys will help us to understand more about what we can do to protect the catchment’s high quality habitats for Freshwater Pearl Mussel and other species.”

Geraint Watkins, local farmer and forester, and Chairman of the Irfon Catchment Resilient Freshwater Habitats project said:  “For generations, our rural communities have worked together to support our environment and the wellbeing of its inhabitants. Through this project, we’re continuing that journey together, by collecting and sharing local information so that we can continue to look after the Irfon catchment.”

Woman standing in shallow river with trees overhead.

About the Freshwater Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera)

  • Freshwater Pearl Mussels live in rivers with exceptionally clean water.
  • Individuals can live for over 100 years.
  • Baby pearl mussels live harmlessly in the gills of trout and salmon until they are large enough to drop off of the fish and begin life in riverbed gravels.
  • Freshwater Pearl Mussels are ‘filter feeders’, which can help to clean up the water.
  • Once widespread, the Freshwater Pearl Mussel is now one of the most critically endangered animals in the world.

With the support of the Welsh Government’s Sustainable Management Scheme, Freshwater Habitats Trust is working with local communities to protect the freshwater and wetland habitats of the River Irfon catchment.

Cadwraethwyr yn cynnal arolwg misglod perlog dwr croyw ar draws dalgylch afon Irfon

Mae cadwraethwyr yn cynnal arolwg ar un o’r rhywogaethau sydd mewn mwyaf o berygl yn y byd sef y misglod berlog dwr croyw – ar draws dalgylch yr afon Irfon –  un o lednentydd yr afon Gwy sy’n ymestun o Abergwesyn i Lanfair-ym-Muallt yng Nghanolbarth Cymru.

Fel ardal cadwraeth arbennig sydd wedi’i dynodi oherwydd ei bioamrywiaeth dwr croyw eithriadol, mae dalygylch afon Irfon yn un o’r ychydig leodd sydd ar ol yng Nghymru a Lloegr lle gellir dod o hyd i’r fisglen berlog dwr croyw o hyd.Yn yr astudiaeth gyntaf o’i fath, bydd yr elusen cadwraeth bywyd gwyllt cenedlaethol Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dwr Croyw yn cynnal arolwg o 80 o safleodd a ddewisiwyd ar hap ar draws 290 cilomedr sgwar er mwyn nodi mannau problemus ar gyfer y rhywogaeth sydd mewn perygl.

Mae Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dwr Croyw yn cynnal yr ymchwil gan ddefnyddio technegau eDNA sydd ar flaen y gad. Mae’n nodi pa rywogaethau sy’n byw mewn neu yn ymweld a chorff dwr penodol trwy ganfod olion o DNA yr anifail sy’n cael ei ryddhau i’r amgylchedd o grown, blew, ysgarthion neu wyau.

Dywedodd Catherine Hughes, Swyddog Prosiect Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dwr Croyw “Mae’r fisglen berlog dwr croyw mewn perygl difrifol oherwydd safon gawel llawer o’n hafonydd. Er mwyn amddiffyn y rhywogaeth hon rhag diofodiant, mae angen i ni wybod mwy am yr ychydig fannau lle mae’n dal i oroesi. Mae hi hefyd yn rywogaeth ddangosol bwysig: mae poblogaeth iach yn dangos bod yr afon a’i bywyd gwyllt yn gwneud yn dda”.

“Mae dalgylch afon Irfon yn un o dirweddau dwr croyw gwylltaf a mwyaf naturiol ym Mhrydainon mae’n wynebu pwysau megis llygredd a newidiadau mewn defnydd tir. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r tirfeddianwyr sy’n ein cefogi i gynnal yr arolygyn hyn. Mae’n bwysig ein bod yn casglu’r data hwn yn awr fel y gallwn ddarganfod ble mae’r fisglen berlog dwr croyw ynbyw a diogelu’r cynefinoedd hyn er mwyn darparu dyfodol i’r rhywogaeth hon sydd mewn perygl”.

freshwater pearl mussel

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dwr Croyw Yr Athro Jeremy Biggs,”Drwy ein strategaeth i adeiladu’r Rhwydwaith Dwr Croyw ledled Cymru a Lloegr, rydym yn canolbwyntio ar ddiogelu’r cynefinoedd gorau oll i wrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth dwr croyw”.

“Gyda’i dyfroedd glan, mae dalgylch Irfon yn cynnwys rhwydwaith enfawr o byllau, nentydd a gwlypdiroedd, yn ogystal a afon Irfon ei hun, sy’n darparu cynefin ar gyfer amrywiaeth gyfoethog o fywyd gwyllt dwr croyw. Bydd yr arolygon hyn yn ein helpu i ddeall mwy am beth yr allwn ei wneud i warchod cynefinoedd ansawdd uchel y dalgylch ar gyfer misglod berlog dwr croyw a rhywogaeth eraill”.

Meddai Geraint Watkins, Ffermwr a choedwigwr lleol a chadeirydd prosiect Cynefinoedd Dwr Croyw Gwydn Dalgylch Irfon, “Ers cenedlaethau mae ein cymunedau gwledig wedi cydweithio i gefnogi ein hamgylchedd  a lles ei thrigolion. Trwy’r prosiect hwn, rydym yn parhau a’r daith honno gyda’n gilydd i gasglu a rhannu gwybodaeth leol er mwyn i ni allu parhau i ofalu am ddalgylch Irfon”.

Woman standing in shallow river with trees overhead.

Gwybodaeth am y Fisglen Berlog Dwr Croyw

  • Mae’r fisglen yn byw mewn afonydd ble mae’r dwt yn hynod o lan.
  • Gallent fyw am dros 100 o flynyddoedd
  • Gall fisglod perlog bach fyw’n ddiniwed yn tagellau brithyllod ac eogiaid nes eu bod yn ddigon mawr i ollwng a’r pysgod a dechrau bywyd yn graean gwel’r afon.
  • Maent yn borthwyr hidlo, a gallent helpu i lanhau’r dwr.
  • Roeddent unwaith yn gyffredin, ond bellach mae’r Fisglen Berlog dwr croyw yn un o anifeiliad sydd fwyf mewn perygl yn y byd.

Gyda chefnogaeth Cynllun Rheoli Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, mae Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dwr Croyw yn gweithio gyda cymunedau lleol i ddiogelu cynefinoedd dwr croyw a gwlypdiroedd dalgylch afon Irfon.